RODO

Znalezione obrazy dla zapytania rodo

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie:
 
Wioletta Rozesłaniec
email- iod1@erzeszow.pl
 
 Zastępca Inspektora Ochrony Danych
 
Mariusz Stochla
 email - iod1@erzeszow.pl;
 tel. 178754374
 
 
KLAUZULA OGÓLNA                                                               
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne Nr 32 ul. Podwisłocze 26a , 35-310 Rzeszów, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: Dane przetwarzane są w szczególności
  w celu:
 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust.
  2 lit. b) rozporządzenia RODO;
 2.  realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;
 3. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub   stosownej umowy z administratorem.
 2. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Prawa osób, których dane dotyczą:
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 2. Inne informacje:
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,
o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.
KLAUZULA MONITORING 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 32 w Rzeszowie, adres: ul. Podwisłocze 26a, reprezentowanym przez Dyrektora.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w szczególności: w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i  pracownikom oraz ochrony mienia (monitoring); Monitoringiem objęto teren szkoły (w tym wejście główne, 2 wejścia boczne i plac zabaw).
Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 108a ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 1. Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 32, adres: ul. Podwisłocze 26a, 35-310 Rzeszów, reprezentowane przez Dyrektora.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Dane przetwarzane są w szczególności w celu:
 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 RODO;
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO np. w przypadku przetwarzania danych osobowych polegającego na wyróżnianiu dzieci za osiągnięcia;
 1. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.
 1.  Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
b)żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 2.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
 
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe.
 2. Inne informacje:
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 
KLAUZULA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 32, adres: 35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 26a reprezentowane przez Dyrektora.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy będzie odbywało się
w szczególności w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przy jego odbiorze z przedszkola przez osobę upoważnioną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 1. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2.  żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
 1.  wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2.  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
VII. Inne informacje:
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 
 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA 
NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA
…………………………………………………….                                                     Rzeszów, dnia ………………………….………
(pieczęć Przedszkola Publicznego)                                                         
 
…………………………………………………….
 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)
 
…………………………………………………….
(adres zamieszkania)
 
…………………………………………………….
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA
NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA
 
 
Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… zamieszkała/y w …………………………..…
                                     (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*)
 
………………………………………………………………..………………………………………………………….., wyrażam zgodę na:
 
nieodpłatne przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego*
 
…….….……………………………………………………………….. przez …………………………………………………. utrwalonego
  (imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy)                                                             (wpisać nazwę przedszkola)
 
w roku szkolnym …………………………………………………,
 
 
na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole32.cm.pl
TAK/ NIE*
 
                                                                    
w tym na publikowanie fotografii/filmu powstałych w ramach realizowanych projektów przedszkolnych (np. podczas zajęć, konkursów, uroczystości, imprez i in.) w celach promocyjnych przedszkola, jak również w celu archiwizowania wydarzeń przedszkolnych.
 
 
Harmonogram planowanych wydarzeń przedszkolnych dostępny jest do wglądu na wyżej podanej stronie internetowej.
Wizerunek dziecka/podopiecznego* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych dziecka/podopiecznego*.
 
 
…………………………………………………………………
               (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego*)
 
Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 
_________________________
* zaznaczyć właściwe


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH WIZERUNKU
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 
 1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne nr 32 w Rzeszowie, adres: 35- 310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 26a, reprezentowane przez Dyrektora.
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Przetwarzanie wizerunku będzie odbywało się w szczególności w celu: popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych przedszkola, jak również w celu archiwizowania wydarzeń przedszkolnych
 - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wszyscy zainteresowani wydarzeniami przedszkola.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie powoduje niekorzystnych konsekwencji dla dziecka.
 
 

Ta strona korzysta z cookies OK