Zapisz dzieckoZnalezione obrazy dla zapytania: zapis dziecko

 


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI – 2020/2021
 
LP. Rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym
Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki 10.02.2020 godz.8.00 14.02.2020
godz.15.00
2. Weryfikacja oferty przez OP 14.02.2020 godz.8.00 28.02.2020
godz.15.00
3. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 17.02.2020 godz.8.00 25.02.2020 godz.15.00
4. Wprowadzanie do systemu danych dzieci kontynuujących 17.02.2020
godz.8.00
27.02.2020
godz.15.00
5.  Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 2.03.2020 godz.8.00
6. Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 2.03.2020
godz.8.00
16.03.2020 godz.15.00
7. Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 16.03.2020
godz.15.00
8. Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki 2.03.2020
godz.8.00
20.03.2020 godz.15.00
9. Przerwa ze względu na możliwość weryfikacji danych przez Prezydenta/Burmistrza/Wójta - -
10. Szeregowanie listy chętnych 23.03.2020
godz.8.00
23.03.2020
godz.15.00
11. Symulacja przydziału 24.03.2020 godz. 8.00 25.03.2020 godz.10.00
12. Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych 26.03.2020
godz. 10.00
26.03.2020
godz. 15.00
13. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 27.03.2020 godz.9.00
14. Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 27.03.2020
godz.9.00
3.04.2020 godz.15.00
15. Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki 27.03.2020
godz.9.00
6.04.2020
godz.15.00
16. Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki 7.04.2020
godz.8.00
7.04.2020
godz.13.00
17. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 08.04.2020 godz.9.00
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
 
18.05.2020 19.06.2020
20.  Rekrutacja uzupełniająca – Weryfikacja oferty (PN, OP) 13.05.2020 godz.10.00 15.05.2020 godz.15.00
21.  Publikacja wolnych miejsc – otwarcie strony dla rodziców
18.05.2020 godz.9.00
 
22.  Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 18.05.2020
godz.9.00
29.05.2020 godz.15.00
23. Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 29.05.2020 godz.15.00
24. Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki 18.05.2020 godz. 8.00 01.06.2020 godz. 15.00
25. Rekrutacja uzupełniająca – Szeregowanie listy chętnych
02.06.2020 godz.8.00
 
02.06.2020 godz.15.00  
 
26. Rekrutacja uzupełniająca – Symulacja przydziału 03.06.2020 03.06.2020
27. Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych 04.06.2020 godz. 8.00 04.06.2020 godz. 15.00
28. Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 05.06.2020 godz.9.00
29. Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodzicóww placówce zakwalifikowania 05.06.2020
godz.9.00
15.06.2020
godz.15.00
30. Rekrutacja uzupełniająca – Wprowadzanie do systemu potwierdzeń woli przez placówki 05.06.2020 godz.9.00 16.06.2020 godz.15.00
31. Rekrutacja uzupełniająca – Pobieranie listy kandydatów przyjętych do placówki 18.06.2020 godz.8.00 18.06.2020 godz.13.00
32. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 19.06.2020 godz.9.00
33. Aktualizacja danych 19.06.2020 godz.10.00 31.08.2020 godz.15.00
 
 
 
Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 obywa się
w dwóch etapach:

 
I etap - składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, który trwa od 17.02.2020 r. od godziny 8.00 do 25.02.2019 r. do godziny 15.00. 
 
II etap, który trwa od 2.03.2020 r. od godziny 8.00 do 16.03.2020 r. do godziny 15.00, dotyczy dzieci nowych i odbywa się drogą elektroniczną. Pod podany niżej adres będzie można dokonać zapisu dziecka do przedszkola. Po wprowadzeniu danych drogą on- line należy kartę wydrukować, podpisać, skompletować wymagane dokumenty (Regulamin Rekrutacji PP 32 na rok szkolny 2020/21; Rozdział II pkt. 3 i 7)
i dostarczyć do placówki I preferencji.
https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/News


PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTACJĄ NIEZBĘDNĄ DO NABORU !!!
 
REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI
DO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 32  W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z póżn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
 • Uchwała Nr LIII/1246/2018 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • Zarządzenie Nr VIII/618/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021;
 • Statut  Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
 1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Rodzice dzieci przyjętych corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wg harmonogramu naboru elektronicznego).
 3. Rekrutacja odbywa się  w dwóch etapach:
 1. dla kandydatów kontynuujących edukację przedszkolną przez podpisanie przez rodziców i dostarczenie do przedszkola „Deklaracji pozostania w przedszkolu na nowy rok szkolny”;
 2. dla nowych kandydatów za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru przez wypełnienie, podpisanie
  i dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru „Wniosku  zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami.
 1. Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola jest określony przez organ prowadzący.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniony tylko elektronicznie, a niedostarczony do placówki nie bierze udziału w rekrutacji.
 
 
Rozdział II
Kryteria naboru
 
 1. Do  Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie prowadzonego przez Gminę Miasto Rzeszów przyjmowane są wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Rzeszowa (w oparciu o informacje zamieszczone w formularzu wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium).
 2. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zmianami do tej ustawy, w pierwszej kolejności powinny zostać przyjęte dzieci zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek w pkt 2, w rozdziale II, niż liczba wolnych miejsc
  w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość 100 pkt, kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą  troje lub więcej dzieci (oświadczenie);
 2. niepełnosprawność kandydata ( orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  (jw.);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie
  z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą ( dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa
  w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
  w oświadczeniach lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Rzeszowa o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczność w terminie 14 dni.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu,  przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, mające różną wartość punktową  oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:
 1. oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2018 lub 2019 – 20 pkt (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
 2. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2018 lub 2019 – 15 pkt (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),
 3. oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 pkt (zaświadczenie z zakładu pracy, uczelni lub szkoły, wydruk z CEIDG);
 4. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym – 5 pkt (zaświadczenie
  z zakładu pracy, uczelni, szkoły, wydruk z CEIDG);
 5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – 2 pkt;
 6. jednoczesne ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie do  przedszkola – 1 pkt dla każdego  z rodzeństwa.
 1. Zaznaczenie w formularzu (podaniu o przyjęcie dziecka) sformułowania „odmawiam odpowiedzi” jest równoznaczne
  z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
 2. Kryterium określone w  pkt a wyklucza się z kryterium z  pkt b, natomiast kryterium określone w pkt. c wyklucza się z kryterium z pkt d.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miasta Rzeszów mogą być przyjęte do przedszkola za zgodą organu prowadzącego, jeżeli po zakończonej rekrutacji gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 
 
Rozdział III
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej
 
 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  1. trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej
 2. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
  1. umożliwienie członkom komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami,
  2. ustalenie dni i godzin posiedzeń komisji
  3. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji
  4. zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń komisji
  5. dookreślania zasad sporządzania protokołu postępowania rekrutacyjnego
  6. podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie  i podpisanie ich,
  7. podanie do publicznej wiadomości podpisanych list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych, do przedszkola uszeregowane  w kolejności alfabetycznej lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  8. napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego
   w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie (wniosek winieni wpłynąć w terminie do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).
  9. organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,
  10. zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,
  11. podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
  12. przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. procedowanie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,
  2. weryfikacja przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie  kryteriów,
  3. ustalenie wyników  postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (wg wskazań określonych  w ustawie Prawo oświatowe),
  4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (wg wskazań określonych w ustawie Prawo Oświatowe)
  5. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego wraz z obowiązującymi załącznikami).
 
 
Rozdział IV
Zadania Dyrektora Przedszkola
 
 1. Przyjmuje wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola składane przez opiekunów prawnych.
 2. W przypadku stanu nadzwyczajnego ustala w porozumieniu z organem prowadzącym modyfikację terminów przeprowadzanie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także podaje je do publicznej wiadomości.
 3. Informuje Prezydenta Miasta Rzeszowa o nieprzyjęciu kandydata do przedszkola, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania  z wychowania przedszkolnego.
 4. Powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji.
 5. Podaje do publicznej wiadomości:
 1. termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,
 2. regulamin rekrutacji,
 3. prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.
 1. Rozpatruje odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.
 2. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 3. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe.
 4.  Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdz. II .
 
Rozdział V
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
 
 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby deklaracji woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Zarządzenia dyrektora w oparciu o regulamin rekrutacji.
   
Rozdział VI
Procedura odwoławcza
 
 1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Przedszkola  Publicznego Nr 32  w Rzeszowie.
 5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
  o rozstrzygnięciu.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.
Rozdział VII
Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych dla postępowania rekrutacyjnego
 
 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
 2. Podstawą  przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego we wniosku.
 3. Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie
  i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich procedowania ma stosowne upoważnienie.
 5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
 7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.
 
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
 
 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy tj. statut placówki oraz wytyczne organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego.
 2. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń lub  zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
 3. Powyższy regulamin obowiązuje od 27 lutego 2020 r.
 
 
 

Link do naboru elektronicznego 
https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow/news
  

 
 

Ta strona korzysta z cookies OK